PEVS scoringsverktøy

Pediatrisk tidlig varslingsskår (PEVS)

PEVS eller Pediatric early warning scores (PEWS) er skåringssystemer som basert på alder og parameter som respirasjonsfrekvens, oksygenmetning, puls, blodtrykk, temperatur og bevissthetsnivå identifiserer pasienter i fare for klinisk forverring.  Dersom de målte parameterne i økende grad avviker fra normalverdier for alderen øker skåren. Skåren for alle de ulike parameterne legges sammen til en tallverdi som, avhengig av cutoff-nivå bestemmer pasientens risiko for klinisk forverring.

Kirurgiske og medisinske barn, uavhengig av diagnose, skåres på papirkurve ved ankomst i Barnemottak. Dersom barnet gråter, er høyfebrilt eller har smerter gjøres enkle tiltak som å gi febernedsettende eller smertelindring før barnet skåres igjen. Dette bidrar til reduksjon i antallet falskt forhøyede PEVS. Skåringsskjemaet følger barnet til sengepost dersom barnet innlegges for observasjon og behandling. Alle innlagte barn skal skåres en gang per sykepleievakt, oftere etter ordinasjon fra lege eller på sykepleiers eget initiativ. Ved utskrivelse skannes PEVS-skjemaene til elektronisk DIPS-journal.

En av hovedgevinstene ved bruk av PEVS er en økt følelse av trygghet i vurderingen av syke barn samt opplevelse av mer tydelig og objektiv kommunikasjon. Et felles verktøy for vurdering av alvorlighetsgrad bedrer pasientsikkerheten pga bedret kommunikasjon innad i og mellom profesjoner.