PROSJEKTER

1. Høgskolen i Oslo og Akershus (HIOA)

Masterstudenter i sykepleievitenskap  Kjersti Sønning og Cathrine Nyrud

Spørreundersøkelse for å kartlegge sykepleiere og legers erfaringer med anvendeligheten/bruken av PEVS. Pilot BUK, Ahus og Mottak/infeksjon OUS Ullevål gjennomført November 2015. Hovedstudien avsluttes på Ahus, Drammen og Kristiansand sykehus i uke 3 2016.

2. Universitetet i Tromsø/Nordlandssykehuset (NLSH) Bodø

5. års medisinerstudent Håvard Kadelburger

Prosjektet/oppgaven går ut på å:
  • Innhente og/eller utarbeide klart definerte (målbare) mål med innføring av konseptet PedSAFE ved NLSH
  • Vurdere ulike metoder for å evaluere måloppnåelse, inkludert kvalitativ vurdering av kommunikasjon og mestring ved pediatrisk avdeling
  • Måle status for parameter før innføring av pedsafe
  • Måle status for parameter etter innføring av pedsafe
  • Tolke resultater av målingene opp mot mål definert tidligere i oppgaven

Status per februar 2016: Spørreskjema besvart av 20 leger og  40 sykepleiere før implementering av PedSAFE og ca 8mnd etter. Resultater fra prosjektet forventes å være klare i.l.a. mai/juni 2016

3.  Universitetet i Oslo

Masterstudent i sykepleievitenskap Beate Harvik

Observasjonsstudie av inter-rater reliabilitet av PEVS